Postopek včlanitve, pravice članov, itd.

Včlanitev v sindikat je prostovoljna. Član sindikata lahko postane vsaka oseba, ki je v delovnem ali drugem odvisnem razmerju pri delodajalcu. Član sindikata lahko postane tudi samozaposlena oseba.

Delavec ali samozaposleni se včlani v sindikat s podpisom pristopne izjave pri sindikalnem zaupniku ali zunanjemu pooblaščencu, na sedežu območne sindikalne izpostave ali na sedežu glavnega odbora.

Član sindikata prejme člansko izkaznico, ki mu jo izda glavni odbor, s katero uveljavlja pravice člana.

Ob prenehanju članstva mora član sindikalno izkaznico vrniti sindikalnemu organu, pri katerem se je včlanil, ta pa jo mora vrniti organu sindikata, ki jo je izdal. Lahko pa jo vrne neposredno glavnemu odboru.

Pooblaščene osebe, ki včlanjujejo v sindikat, so dolžne delavca ali samozaposlenega pred podpisom pristopne izjave seznaniti s pravicami, ugodnostmi in dolžnostmi, ki jih ima kot član sindikata.

Včlanite se lahko TUKAJ.

PRAVICE ČLANOV :

Člani Sindikata obrti in podjetništva (SOPS) :

  • So seznanjeni s pravicami, ki jim gredo iz pogodbe o zaposlitvi, kolektivnih pogodb, Zakona o delovnih razmerjih, itd.
  • Preverimo ali je vaša plača pravilno obračunana, ali ste prejeli pravočasno in pravilno višino regresa za letni dopust, prehrano in prevozne stroške
  • Pomagamo s strokovnim svetovanjem iz pravnega in ekonomskega področja
  • Nudimo brezplačno pravno pomoč in zastopanje na Delovnem sodišču
  • Član ima pravico do mirnega reševanja sporov iz delovnega razmerja ali iz statusa samozaposlenosti, s sprožitvijo postopka arbitraže ali mediacije
  • Pravica do sindikalnega izobraževanja in sindikalnega usposabljanja, ki ga organizira sindikat

Član uveljavlja pravice v skladu z akti sindikata ter materialnimi možnostmi sindikata.

To je le nekaj ugodnosti, za dodatne informacije smo Vam z veseljem na voljo.

PLAČEVANJE ČLANARINE :

Član sindikata plačuje članarino od osnove in v višini, ki je določena s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju sindikata.

Zbrana sredstva sindikalne članarine se uporabljajo za financiranje delovanja organizacij in organov sindikata ter financiranje strokovnih služb, ki delajo za potrebe sindikata na območni in državni ravni.

Višina članarine v sindikatu je določena v višini 1 % od obračunane bruto plače in njenih nadomestil ali v pavšalnem znesku prek neposredne bančne obremenitve ali v odstotku, ki ga določi glavni odbor sindikata.

Člani plačujejo članarino v družbi oziroma pri samostojnem podjetniku. Obračun in nakazilo članarine opravi služba družbe oziroma delodajalca, ki obračunava plače. Članarino od nadomestil obračunava ustrezni zavod na podlagi posebne pogodbe, ki jo sklene in podpiše sindikat.

Posamezni član oziroma člani sindikata, nakazujejo članarino na TRR glavnega odbora sindikata, v skladu z odločitvijo glavnega odbora sindikata.

Centralno evidenco članstva in plačevanja članarine vodi glavni odbor sindikata.

Pavšalni znesek članarine za zaposlenega, vplačan prek trajnika v letu 2013 znaša 9 € mesečno, za samozaposlene (s.p.) pa 11 € mesečno. Pavšalni znesek članarine se za zaposlene in samozaposlene samodejno letno poviša za 0,50 €, če glavni odbor sindikata ne odloči drugače.

 

 


by Bliss Drive Review