Pravilnik o priznanjih in odličjih SOPS

 

Na osnovi določila 42. člena Statuta Sindikata obrti in podjetništva Slovenije je glavni odbor sindikata, dne 15. 04.  2013, sprejel

 

P R A V I L N I K

 

O PRIZNANJIH – ODLIČJIH

SINDIKATA OBRTI IN PODJETNIŠTVA SLOVENIJE

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (v nadaljnjem besedilu sindikat), podeljuje zaslužnim posameznikom in organizacijam priznanja – odličja za njihov prispevek pri uveljavljanju in uresničevanju vloge in nalog sindikata.

 

2. člen

Priznanja -odličja se podeljuje vsako leto, praviloma ob srečanju delavcev obrti in podjetništva Slovenije. Priznanja – odličja podeljuje predsednik sindikata.

 

3. člen

O podelitvi priznanja – odličja odloča glavni odbor sindikata na osnovi lastnih predlogov in predlogov pridobljenih od organov in organizacij sindikata na območni – regijski ravni.

 

 

II. PRIZNANJA – ODLIČJA SINDIKATA DEJAVNOSTI

 

4. člen

Nabor priznanj – odličij določi, odvisno od namena priznanja, glavni odbor sindikata.

 

5. člen

V posameznem letu se podeli največ pet priznanj – odličij.

 

6. člen

Priznanja – odličja se na osnovi kriterijev iz 7. člena tega pravilnika podeljujejo:

 

  • sindikalnim zaupnikom;
  • članom sindikata;
  • območnim – regijskim odborom;
  • drugim zaslužnim posameznikom in organizacijam.

 

 

III. KRITERIJI ZA PODELITEV

 

7. člen

Priznanja – odličja se podeljuje za aktivno delo in za izjemne dosežke, predvsem na naslednjih področjih:

 

  • razvoja in krepitve ter učinkovitosti delovanja sindikata na posameznih ravneh organiziranosti;
  • uspehov pri povečevanju članstva sindikata;
  • izboljševanja delovnih, materialnih in socialnih razmer članstva sindikata in delavcev zaposlenih v obrti in podjetništvu;
  • za večletno delo in pomemben prispevek pri vsestranski izgradnji sindikalne organizacije.

 

 

IV. NAČIN PODELITVE

 

8. člen

Glavni odbor sindikata vsako leto objavi javni razpis s pogoji, ki jh morajo izpolnjevati kandidati za dobitnike priznanj oziroma odličij.

 

Razpis mora vsebovati tudi upravičene predlagatelje ter rok za predlaganje kandidatov. Razpis se objavi v glasilu sindikata “Delavec v obrti in podjetništvu”, oziroma na spletni strani sindikata.

 

9. člen

Predloge za podelitev priznanj – odličij lahko na osnovi razpisa oddajo območni – regijski odbori sindikata območne organizacije ZSSS in glavni odbor sindikata.

 

Predlogi morajo vsebovati vsebinsko podkrepljene argumente, na podlagi katerih glavni odbor sindikata oceni izjemnost dosežkov.

 

10. člen

Predlogi za priznanja – odličja se pošljejo glavnem odboru sindikata v roku, ki je določen v razpisu. Glavni odbor sindikata po zaključenem razpisu skladno z določbami tega pravilnika preveri utemeljenost prispelih predlogov in določi prejemnike.

 

11. člen

O podeljenih priznanjih – odličjih se pri glavnem odboru sindikata vodi ustrezna evidenca.

 

 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

12. člen

Ta pravilnik razlaga glavni odbor sindikata .

 

13. člen

Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot velja za sprejem tega pravilnika.

 

14. člen

Z dnem veljavnosti tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o posebnih priznanjih z dne 11.12.2002.

 

15. člen

Pravilnik velja od dneva sprejema na glavnem odboru sindikata .

 

 

Ljubljana, 15. 04. 2013

 

 

                                                                                  Predsednik Sindikata obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS )

                                                                                  Peter Jančar, l.r.


by Bliss Drive Review