Pravilnik o financiranju in finančno-materialnem poslovanju SOPS

Na podlagi 39. člena Statuta Sindikata obrti in podjetnišva Slovenije je glavni odbor sindikata na 14. redni seji dne 22. junija 2016 , sprejel

 

PRAVILNIK O FINANCIRANJU IN FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU

SINDIKATA OBRTI IN PODJETNIŠTVA SLOVENIJE

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1.člen

S tem pravilnikom se urejajo načela financiranja in porabe sredstev članarine v Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije (v nadaljevanju sindikat), zlasti način plačevanja in obračunavanja članarine, vodenje evidence o vplačani članarini, namembnost članarine, način zbiranja in delitve članarine.

2. člen

Sindikat vodi finančno-materialno poslovanje po tem pravilniku, Pravilniku o financiranju in finančno-materialnem poslovanju ZSSS in v skladu s svojim finančnim načrtom ter drugimi predpisi. Generalni sekretar sindikata je odredbodajalec.

3.člen

Sindikat delujejo po načelu samofinanciranja, v skladu s programskimi usmeritvami.

4. člen

Sindikat poleg prihodka iz članarine pridobiva sredstva še iz:

 • obresti od denarnih sredstev;
 • lastne dejavnosti;
 • različnih dotacij;
 • solidarnostnih prispevkov;
 • izvajanja projektov
 • drugih prihodkov.

5. člen

V sindikatu se po načelu solidarnosti in vzajemnosti članom zagotavlja izvedba dogovorjenega programa. Sredstva solidarnosti in vzajemnosti določi sindikat na posameznih nivojih svojega delovanja.

6. člen

Delež sindikalne članarine v skladu z delitvenim razmerjem in premoženje ustvarjeno iz pripadajočega deleža sindikalne članarine je lastnina sindikata ter se finančno-knjižno vodi ločeno od premoženja in financ ustvarjenih na pridobiten način. Sredstva članarine in drugih prihodkov niso vračljiva.

II. NAČIN PLAČEVANJA IN OBRAČUNAVANJA ČLANARIN

7. člen

Višina članarine v sindikatu je določena v višini 1 % od obračunane bruto plače in njenih nadomestil ali v pavšalnem znesku prek neposredne bančne obremenitve ali v odstotku, ki ga določi glavni odbor sindikata.

8. člen

Člani plačujejo članarino v družbi oziroma pri samostojnem podjetniku. Obračun in nakazilo članarine opravi služba družbe oziroma delodajalca, ki obračunava plače. Članarino od nadomestil obračunava ustrezni zavod na podlagi posebne pogodbe, ki jo sklene in podpiše sindikat ali ZSSS na osnovi pooblastila GO SOPS.Posamezni član oziroma člani sindikata, nakazujejo članarino na TRR glavnega odbora sindikata ali TRR regijske organizacije sindikata – ZSSS, v skladu z odločitvijo glavnega odbora sindikata. Nakazana članarina se deli po pravilniku, in sicer v odstotkih, ki veljajo za financiranje organizacijskih oblik sindikata in ZSSS. Vso članarino, ki jo člani ali računovodske službe družb nakažejo na račun obeh regijskih organizacij ZSSS, regijski organizaciji do tretjega dne v mesecu za pretekli mesec nakažeteta v celoti na članarinski račun glavnega odbora Sindikata obrti in podjetništva Slovenije, GO SOPS pa v petih dneh v mesecu za pretekli mesec nakaže od prejete članarine na račun ZSSS za potrebe regijskih organizacij 48 % članarine za potrebe ZSSS – centrale pa 9 % članarine.

III. RAZPOREDITEV ČLANARINE IN VODENJE EVIDENCE O VPLAČANI ČLANARIN

9. člen

Članarina iz 7. člena tega pravilnika se zbira in nakaže v 100 % deležu iz družbe oziroma samostojnega podjetnika ali v dogovorjeni obliki od posameznika na članarinski račun pri glavnem odboru sindikata ali pri regijski organizaciji ZSSS. Članarina vplačana prek trajnikov se v celoti nakazuje na članarinski račun pri glavnem odboru sindikata.

Pooblaščena finančno-računovodska služba ob pomoči odgovorne osebe sindikata v regijski organizaciji ZSSS izvršuje nakazovanje članarine. Vodenje evidence članstva in nadzorovanje plačevanja članarine je v pristojnosti glavnega odbora SOPS oz. pooblaščene osebe s strani glavnega odbora. Podatke o članstvu in vplačani članarini odgovorna oseba regijske organizacije ZSSS, ki pokriva SOPS redno ob začetku meseca za pretekli mesecm (v prvih treh dneh tekočega meseca) sporoča odgovorni osebi za evidenco članstva in članarinskih prihodkov pri GO SOPS. Podatki o financiranju in finančno – materialnem poslovanju so zaupni.

10. člen

Članarina iz 7. in 13. člena tega pravilnika se razporeja tako, da se 100 % deli za program sindikata dejavnosti in zveze.

11. člen

Delitveno razmerje članarine :

 • glavni odbor sindikata: 43 %;
 • regijska (območna) organizacija sindikata – ZSSS: 48 %;
 • Zveza svobodnih sindikatov Slovenije: 9 %.

Iz deleža sindikalne članarine zagotavlja regijska organizacija članom solidarnostno pomoč, v okviru finančnih možnosti. Stroške delovanja sindikalnih zaupnikov pokriva regijska organizacija ZSSS.

12. člen

Centralno evidenco članstva in plačevanja članarine vodi glavni odbor sindikata.

13. člen

Pavšalni znesek članarine za zaposlenega, vplačan prek trajnika v letu 2016 znaša 9 € mesečno, za samozaposlene (s.p.) pa 11 € mesečno. Pavšalni znesek članarine se za zaposlene in samozaposlene samodejno letno poviša za 0,50 €, če glavni odbor sindikata ne odloči drugače.

Vplačana članarina se evidentirana po posameznih (dveh) regijskih organizacijah ZSSS ter se deli skladno z 11. členom tega pravilnika.

IV. NALOGE ODREDBODAJALCEV IN RAČUNOVODIJ

14. člen

Skladno z akti sindikata je odredbodajalec glavnega odbora sindikata generalni sekretar sindikata, naloge za sindikat na regijski ravni pa opravlja in vodi generalni sekretar regijske organizacije, oziroma pooblaščeni delavec regijske organizacije.

Odredbodajalec ima predvsem naslednje pristojnosti in obveznosti:

 • odgovoren je za izvajanje finančnega načrta, skladnega s programom in drugimi nalogami, ter za gospodarno ravnanje s sredstvi;
 • pristojnemu organu predlaga finančni načrt, njegove spremembe in dopolnitve ter zaključni račun;
 • izvršuje sklepe pristojnih organov v zvezi s finančno-materialnim poslovanjem;
 • sklepa pogodbe v mejah pooblastil, ki jih določi pristojni organ;
 • podpisuje knjigovodsko dokumentacijo;
 • predlaga program nakupa, prodaje, odstopa in odpisa osnovnih sredstev.

Odredbodajalec je za svoje ravnanje odgovoren organu sindikata, v okviru katerega dela-

15. člen

Računovodja odgovarja za pravilnost finančnega in materialnega poslovanja.

Računovodja je dolžan izpolniti naloge odredbodajalca, ki so v skladu s tem pravilnikom in finančnimi predpisi.

Če računovodja ugotovi, da je nalog v nasprotju s tem pravilnikom in veljavnimi predpisi, mora na to opozoriti odredbodajalca.

V primeru spora z odredbodajalcem zaradi nedopustnega naloga, računovodja obvesti nadzorni odbor organa, kateremu je odredbodajalec odgovoren za svoje delo.

V. UPRAVLJANJE Z OSNOVNIMI SREDSTVI

16. člen

Osnovna sredstva glavnega odbora sindikata, se lahko kupijo, prodajo ali odpišejo v skladu z zakonskimi predpisi. Sklepe o nakupu, odstopu, prodaji ali odpisu osnovnih sredstev, sprejme glavni odbor sindikata.

17. člen

Za razlago pravilnika je pristojen glavni odbor sindikata.

Spremembe in dopolnitve se sprejemajo po enakem postopku kot velja za sprejem tega pravilnika.

Pravilnik prične veljati dan po tem, ko ga je sprejel glavni odbor sindikata.

 

Ta pravilnik je bil sprejet na seji glavnega odbora sindikata dne 22. junija 2016.

 

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik, sprejet na seji glavnega odbora sindikata dne 15. aprila 2013.

 

Ljubljana, 22. 06. 2016

 

                                                                            Predsednik SOPS:

                                                                            Peter Jančar, l.r.


by Bliss Drive Review