Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči

Na osnovi 9. alinee 7. člena Statuta Sindikata obrti in podjetništva Slovenije in 5. člena Pravilnika o financiranju in finančno – materialnem poslovanju Sindikata obrti in podjetništva Slovenije je glavni odbor sindikata, dne 27. februarja 2018, sprejel

 

P R A V I L N I K

O DODELJEVANJU SOLIDARNOSTNE POMOČI

UVODNE DOLOČBE

 

 1. člen

S tem pravilnikom Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, v nadaljevanju SOPS, ureja način in pogoje dodeljevanja materialne solidarnostne pomoči svojim članom.

 

 1. člen

Solidarnostna pomoč članom se dodeljuje samo v izjemno težkih primerih socialne ogroženosti ter reševanja elementarnih nesreč.

 

OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA SOLIDARNOSTNE POMOČI

3. člen

Sredstva za solidarnostne pomoči članom se zagotavljajo s finančnimi prejemki teritorialnih oblik organiziranosti sindikata.

 

KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SOLIDARNOSTNIH POMOČI

 1. člen

Pravico do materialne solidarnostne pomoči imajo tisti člani, ki so včlanjeni v SOPS najmanj eno leto in so redno plačevali članarino v skladu z določili Pravilnika o financiranju in finančno-materialnem poslovanju sindikata.

 1. člen

Do solidarnostne pomoči ima član pravico v naslednjih primerih:

 • da izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega pravilnika;
 • da je pri prosilcu oziroma njegovi družini nastala izredna socialna ogroženost;
 • da ga je prizadela elementarna nesreča;
 • drugi upravičeni razlogi na osnovi ocene predlagatelja.

 

POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV SOLIDARNOSTNE POMOČI

 1. člen

Član za pomoč zaprosi pristojno teritorialno obliko organiziranosti sindikata.

 

 1. člen

Sredstva za solidarnostno pomoč na lokalni ravni dodeljuje teritorialna oblika organiziranosti sindikata na osnovi finančnih možnosti, argumentirane pisne vloge prosilca in strokovnega mnenja sekretarja(ke). Na državni ravni, vendar izjemoma, pod enakimi pogoji kot na lokalni ravni, odloča o dodelitvi solidarnostnih pomoči generalni sekretar sindikata ali Glavni odbor SOPS.

 

 1. člen

Solidarnostna pomoč članu se lahko dodeli na osnovi pisne vloge člana ali njegovega sindikalnega zaupnika.

 

Vloga prosilca solidarnostne pomoči mora poleg osnovnih podatkov prosilca in strokovnega mnenja sekretarja(ke) sindikata na teritorialni ravni organiziranosti, ki so potrebni za dodeljevanje, vsebovati tudi podatke o plačani članarini ter navedbo namena porabe solidarnostne pomoči.

 

 1. člen

Višina denarne pomoči je odvisna od finančne zmožnosti posameznega organizacijskega nivoja sindikata, prosilčeve socialne problematike in stanja, ter njegovih socialno-materialnih družinskih razmer.

 

Član lahko prejme solidarnostno pomoč enkrat letno, v znesku največ do višine ene bruto povprečne plače v RS za zadnje tri mesece, razen v primeru elementarnih nesreč. V izjemnih primerih pa teritorialna oblika organiziranosti ali vodstvo organizacije na državni ravni, lahko odloči, da je višina pomoči tudi višja glede na stopnjo prizadetosti tako na socialnem kot materialnem področju.

 

 1. člen

Vloga prosilca za solidarnostno pomoč se mora obravnavati najkasneje v 30 dneh od njenega prejema.

 

V izjemnih primerih lahko odloči o takojšnji dodelitvi solidarnostne pomoči sekretar(ka) teritorialne oblike organiziranosti, ki pa mora predhodno pridobiti mnenje vodstva organizacije na državni ravni ali generalni(a) sekretar(ka) glavnega odbora SOPS kot odredbodajalec(ka), skladno s svojimi pristojnostmi.

 

 1. člen

V primeru, da pristojni organ v teritorialni obliki organiziranosti ne odobri solidarnostne pomoči in se prosilec z odločitvijo ne strinja, ima pravico do pritožbe na glavni odbor SOPS v 15. dneh od dneva, ko je prejel sklep o zavrnitvi prošnje.

 

Odločitev glavnega odbora SOPS je dokončna.

 

 1. člen

Zloraba dane socialne pomoči člana sindikata ali poraba sredstev neskladno z namenom odobritve, ima za posledico takojšnjo vrnitev dane pomoči z zakonskmi zamudnimi obrestmi.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

Evidenco o odobreni in razdeljeni solidarnostni pomoči vodijo na teritorialni ravni oblik organiziranosti, odbori, na državni pa glavni odbor SOPS.

 

 1. člen

Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči sprejme glavni odbor SOPS in velja od dneva sprejetja.

 

Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

 

 

Ljubljana, 27. februar 2018

 

                                                                        Predsednik Sindikata obrti in podjetništva Slovenije

                                                                                  Matjaž Podvinski

 


by Bliss Drive Review