Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči

Na osnovi 8. alinee 7. člena Statuta Sindikata obrti in podjetništva Slovenije in 5. člena Pravilnika o financiranju in finančno – materialnem poslovanju Sindikata obrti in podjetništva Slovenije je glavni odbor sindikata, dne 15. 04. 2013, sprejel

 

P R A V I L N I K

O DODELJEVANJU SOLIDARNOSTNE POMOČI

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem pravilnikom Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, v nadaljevanju SOPS, ureja način in pogoje dodeljevanja materialne solidarnostne pomoči svojim članom.

 

2. člen

Solidarnostna pomoč članom se dodeljuje samo v izjemno težkih primerih socialne ogroženosti ter reševanja elementarnih nesreč.

 

 

II. OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA SOLIDARNOSTNE POMOČI

 

3. člen

 

Sredstva za solidarnostne pomoči članom se zagotavljajo s finančnimi načrti območnih odborov – organizacij sindikata na območnih (regijskih) ravneh.

 

III. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SOLIDARNOSTNIH POMOČI

 

4. člen

Pravico do materialne solidarnostne pomoči imajo tisti člani, ki so včlanjeni v SOPS najmanj eno leto in so redno plačevali članarino v skladu z določili pravilnika o financiranju in finančno-materialnem poslovanju sindikata.

 

5. člen

Do solidarnostne pomoči ima član pravico v naslednjih primerih:

 

  • da izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega pravilnika;
  • da je pri prosilcu oziroma njegovi družini nastala izredna socialna ogroženost;
  • da ga je prizadela elementarna nesreča;
  • drugi upravičeni razlogi na osnovi ocene predlagatelja.

 

IV. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV SOLIDARNOSTNE POMOČI

 

6. člen

 

Član za pomoč zaprosi pristojni območni (regijski) odbor sindikata.

 

7. člen

Sredstva za solidarnostno pomoč na lokalni ravni dodeljuje območni – regijski odbor sindikata na osnovi argumentirane pisne vloge prosilca in strokovnega mnenja sekretarja(ke). Na državni ravni izjemoma pod enakimi pogoji kot na lokalni ravni, odloča o dodelitvi solidarnostnih pomoči glavni odbor SOPS.

 

8. člen

Solidarnostna pomoč članu se lahko dodeli na osnovi pisne vloge člana ali njegovega sindikalnega zaupnika.

 

Vloga prosilca solidarnostne pomoči mora poleg osnovnih podatkov prosilca in strokovnega mnenja sekretarja(ke) sindikata na območni – regijski ravni, ki so potrebni za dodeljevanje, vsebovati tudi podatke o plačani članarini ter navedbo namena porabe solidarnostne pomoči.

 

9. člen

Višina denarne pomoči je odvisna od prosilčeve socialne problematike in stanja, ter njegovih socialno-materialnih družinskih razmer.

 

Član lahko prejme solidarnostno pomoč večkrat, vendar skupaj letno, v znesku največ do višine ene bruto povprečne plače v RS za zadnje tri mesece, razen v primeru elementarnih nesreč. V izjemnih primerih pa območni – regijski ali glavni odbor SOPS lahko odloči, da je višina pomoči tudi višja glede na stopnjo prizadetosti tako na socialnem kot materialnem področju.

 

O višini finančno-materialne pomoči odloča območni – regijski odbor ali glavni odbor SOPS po sprotni presoji od primera do primera in v soodvisnosti s finančnimi zmožnostmi pristojnega organa.

 

10. člen

Vloga prosilca za solidarnostno pomoč se mora obravnavati najkasneje v 30 dneh od njenega prejema.

 

V izjemnih primerih lahko odloči o takojšnji dodelitvi solidarnostne pomoči sekretar(ka) območnega – regijskega ali glavnega odbora SOPS kot odredbodajalec(ka), skladno s svojimi pristojnostmi, o čemer obvesti pristojni organ na prvi naslednji seji. Prosilca se obvesti o pomoči s pisnim sklepom.

 

 

11. člen

V primeru, da pristojni organ na območni ali državni ravni ne odobri solidarnostne pomoči in se prosilec z odločitvijo ne strinja, ima pravico do pritožbe na glavni odborSOPS v 15. dneh od dneva, ko je prejel sklep o zavrnitvi prošnje.

 

Odločitev glavnega odbora SOPS je dokončna.

 

12. člen

Zloraba dane socialne pomoči člana sindikata ali poraba sredstev neskladno z namenom odobritve, ima za posledico takojšnjo vrnitev dane pomoči z zakonskmi zamudnimi obrestmi.

 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

13. člen

Evidenco o odobreni in razdeljeni solidarnostni pomoči vodijo na območni – regijski ravni območni odbori, na državni pa glavni odbor SOPS.

 

 

14. člen

Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči sprejme glavni odbor SOPS in velja od dneva sprejetja.

 

Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

 

 

Ljubljana, 15. 04. 2013

 

                                                                                  Predsednik Sindikata obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS )

                                                                                  Peter Jančar, l.r.

 


by Bliss Drive Review