Vzorčni pravilnik o delovanju območnega-regijskega odbora SOPS

 

Na osnovi Statuta sindikata obrti in podjetništva Slovenije, je glavni odbor Sindikata obrti in podjetništva na redni seji, 15.04.2013, sprejel

 

PRAVILA O ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJU OBMOČNEGA – REGIJSKEGA ODBORA SINDIKATA OBRTI IN PODJETNIŠTVA SLOVENIJE

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

S temi pravili se določa organiziranost in način delovanja območnega – regijskega odbora Sindikata obrti in podjetništva Slovenije ____________________ (v nadaljevanju: območni – regijski odbor).

2. člen

Območni – regijski odbor sestavljajo sindikalni zaupniki iz obratovalnic samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb, organiziranih na območju – regiji, ki jih imenuje konferenca sindikalnih zaupnikov za mandatno dobo petih let.

3. člen

Območni – regijski odbor sindikata je teritorialna oblika organiziranosti Sindikata obrti in podjetništva Slovenije (v nadaljevanju: sindikat).

4. člen

Sedež območnega odbora je ________________________.

II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI

5. člen

Območni – regijski odbor skladno s statutom sindikata izvaja predvsem naslednje naloge:

 • uresničuje lastne in skupno opredeljene naloge in cilje sindikata;
 • spremlja razmere pri delodajalcih na območju v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu;
 • spremlja izvajanje določil kolektivnih pogodb ter v primerih kršitve le-teh, sproža ustrezne postopke;
 • izvaja oblike in metode sindikalnega boja, vključno s stavko;
 • člansto seznanja z možnostjo pridobivanja željenih informacij prek spetne strani sindikata;
 • zagotavlja strokovno pomoč in varstvo sindikalnim zaupnikom pri sindikalnem delu;
 • organizira usposabljanje sindikalnih zaupnikov;
 • imenuje svoje predstavnike v organe območne – regijske organizacije sindikatov in v organe lokalne samouprave;
 • sodeluje z drugimi partnerskimi sindikati v območju – regiji pri usklajevanju in uresničevanju skupnih in splošnih interesov;
 • posluje skladno s pravilnikom o financiranju in finančno-materialnem poslovanju sindikata ter skladno z navodili glavnega odbora sindikata;
 • tekoče ažurira evidenco članstva (na osnovi zakonske zaveze o varovanju podatkov ima vpogled samo v tisti del evidence članstva, katere skrbnik je) in nadzoruje plačevanje članarine ter rezultate teh aktivnostih sproti posreduje pristojni službi glavnega odbora;
 • pridobljene podatke o članstvu hrani in uporablja izključno za namen izvajanja aktivnosti v okviru delovanja sindikata.

6. člen

Naloge za območni – regijski odbor sindikata opravlja in vodi sekretar oziroma pooblaščeni delavec območne – regijske organizacije sindikata. Pooblaščenega delavca – sekretarja (v nadaljevanju: sekretar) za delo sindikata na območni – regijski ravni, imenuje skladno s kadrovskimi kriteriji ob predhodno pridobljenem pisnem soglasju glavnega odbora območni – regijski odbor.

Kjer ni območnega – regijskega odbora, sekretarja imenuje neposredno glavni odbor sindikata.

Sekretar sindikata na območni – regijski ravni je strokovni delavec sindikata in ni član območnega – regijskega odbora.

7. člen

Nosilci funkcij območnega – regijskega odbora so za svoje delo odgovorni območnemu – regijskemu odboru in glavnemu odboru.

8. člen

Območni – regijski odbor uresničuje predvsem lastne in skupno opredeljene naloge in cilje sindikata. Območni odbor šteje pet članov, ki se sestajajo skladno s potrebami. Odločitve se sprejemajo z večino glasov vabljenih. Člani območnega odbora so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Na območjih – regijah, kjer zaradi majhnega števila članov sindikata (pod 1000 članov) ni pogojev za imenovanje območnega – regijskega odbora, območni – regijski sindikalni zaupniki koordinirajo svoje delovanje, neposredno s sekretarjem (oziroma strokovnim delavcem) območne organizacije ali glavnega odbora.

Zaradi specifičnih okoliščin, utemeljeno izraženega interesa članstva, tradicije, zadostnih finančnih možnosti ter ob strokovni presoji in zagotovilu območnega sekretarja – sekretarke SOPS, da so izpolnjeni osnovni eksistenčni pogoji za delovanje konference in območnega odbora, se lahko na območju, kjer je manj kot 1000 članov, izjemno formira konferenca sindikalnih zaupnikov in organizira območni – regijski odbor.

Finančno in materialno poslovanje območnih – regijskih odborov spremlja in nadzira tričlanski nadzorni odbor sindikata na območni – regijski ravni.

9. člen

Oblike delovanja sindikata na območju (v regiji) so:

 • konferenca sindikalnih zaupnikov;
 • območni – regijski odbor sindikata;
 • nadzorni odbor.

Konferenca sindikalnih zaupnikov

10. člen

Konferenca sindikalnih zaupnikov je najvišja oblika delovanja sindikata dejavnosti na območju (v regiji) in se skliče po potrebi, najmanj pa enkrat letno. Sestavljajo jo vsi sindikalni zaupniki na območju. Konferenca sindikalnih zaupnikov je praviloma lahko ustanovljena če je na območju – v regiji najmanj 1000 članov sindikata, oziroma pod pogoji navedenimi v 8. členu teh pravil.

11. člen

Sklep o sklicu konference sindikalnih zaupnikov sprejme območni (regijski odbor) sindikata in ga s predlogom dnevnega reda objavi najmanj 30 dni pred njeno izvedbo.

12. člen

Konferenca sindikalnih zaupnikov predvsem:

 • imenuje območni – regijski odbor sindikata;
 • voli predsednika območnega – regijskega odbora;
 • obravnava poročilo območnega – regijskega odbora in organa, ki nadzoruje finančno in materialno poslovanje območnega – regijskega odbora.

Območni odbor

13. člen

Območni – regijski odbor je koordinacijski organ sestavljen iz sindikalnih zaupnikov iz obratovalnic, samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb organiziranih na območju – regiji ter oblika in metoda dela sindikata dejavnosti na območni ravni. Območni – regijski odbor šteje pet članov. Območni – regijski odbor je praviloma lahko ustanovljen če je na območju – regiji najmanj 1000 članov sindikata, oziroma pod pogoji navedenimi v 8. členu teh pravil.

14. člen

Območni – regijski odbor oz. območje je zastopan(o) s svojim predsednikom v glavnem odboru sindikata, po funkciji, če izpolnjuje pogoje iz 22. ali 32. člena statuta sindikata.

Nadzorni odbor

15. člen

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki so praviloma iz obratovalnic obrtnikov ali gospodarskih družb, kjer je največ aktivnega članstva sindikata.

Naloge in pristojnosti nadzornega odbora:

 • spremljanje in nadziranje finančno-materialnega poslovanja območnega – regijskega odbora in skladnost tega poslovanja z zakonskimi določili in akti s področja finančno–materialnega poslovanja sindikata;
 • obravnavanje finančno – materialnih in premoženjskih podatkov sindikata, izvaja nadzorni odbor kot zaupno;
 • seznanjanje glavnega odbora sindikata s svojimi ugotovitvami in s predlogi ustreznih ukrepov, najmanj enkrat letno.

Člani nadzornega odbora izvolijo predsednika iz svoje sestave takoj po izvolitvi. Mandat članov in predsednika nadzornega odbora traja 5.let.

Predsednik območnega – regijskega odbora

16. člen

Predsednik območnega – regijskega odbora zastopa in predstavlja območni – regijski odbor. Predsednik območnega – regijskega odbora je po funkciji član glavnega odbora.

Predsednik območnega – regijskega odbora vodi delo odbora. Mandat predsednika območnega – regijskega odbora je pet let, z neomejeno možnostjo ponovitve mandata.

Sekretar območnega – regijskega odbora

17. člen

Naloge in pristojnosti sekretarja območnega – regijskega odbora so:

 • odgovoren je za strokovno in stabilno finančno-materialno poslovanje območne konference, in območnega – regijskega odbora;
 • odgovoren je za vestno in sprotno izvajanje nalog, ki izhajajo iz aktov sindikata;
 • nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti, skladno s pooblastili, ki jih nanj prenese predsednik;
 • skrbi za izvajanje sklepov in stališč območnega – regijskega odbora;
 • s sklepi in stališči območnega – regijskega odbora obvešča sindikalne zaupnike ter glavni odbor sindikata;
 • pripravlja gradiva in v dogovoru s predsednikom odbora sklicuje seje ali druge oblike dela območnega – regijskega odbora (posvete, okrogle mize, itd.);
 • usklajuje delo območnega – regijskega odbora z glavnim odborom;
 • organizira sindikalno usposabljanje;
 • z delodajalci se dogovarja o fondu ur, oz. o številu dni odsotnosti z dela na letni ravni, za pri njih zaposlene delavce-člane sindikata, za čas ko opravljajo naloge sindikalnega zaupnika na lokalni ali državni ravni.

Sekretar območnega – regijskega odbora je strokovni delavec sindikata na območni ravni. Mandat sekretarja odbora je pet let, z neomejeno možnostjo ponovitve mandata.

18. člen

Sekretar in predsednik območnega – regijskega odbora sta za svoje delo odgovorna območnemu – regijskemu odboru in glavnemu odboru.

III. FINANCIRANJE IN FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE

19. člen

Dejavnost območnega – regijskega odbora se financira iz sredstev sindikalne članarine in drugih prihodkov.

20. člen

Višino članarine, osnovo, od katere se le-ta obračunava, način nakazovanja in delitev med posameznimi porabniki ter namembnosti porabe članarine, določa Pravilnik o financiranju in finančno-materialnem poslovanju Sindikata obrti in podjetništva Slovenije.

IV. OBVEŠČANJE

21. člen

Območni odbor je dolžan pravočasno obveščati člane, sindikalne zaupnike, glavni odbor sindikata, o svojih aktivnostih, sklepih ter akcijah in o doseženih rezultatih na posameznih področjih. Za zagotovitev uspešnega seznanjanja z relevantnimi in pomembnimi informacijami je območni odbor dolžan sindikalnim zaupnikom zagotoviti glasilo “Delavec v obrti in podjetništvu”, oziroma jim zagotoviti obveščenost prek spletne strani sindikata.

V. STROKOVNA SLUŽBA

22. člen

Strokovna, administrativno-tehnična in druga dela za območni – regijski odbor opravlja in vodi sekretar oziroma pooblaščeni delavec območne – regijske organizacije sindikata.

Pooblaščenega delavca – sekretarja za delo sindikata na območni – regijski ravni imenuje, skladno s kadrovskimi kriteriji ob predhodno pridobljenem pisnem soglasju glavnega odbora, območni – regijski odbor. Kjer ni območnega – regijskega odbora pa pooblaščenega delavca – sekretarja imenuje neposredno glavni odbor sindikata.

Sekretar – pooblaščeni delavec sindikata na območni – regijski ravni je strokovni delavec sindikata in ni član območnega – regijskega odbora.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

 1. Pravila o delovanju območnih – regijskih odborov določi glavni odbor sindikata.
 1. Presoja pogojev za izjemno ustanovitev območnega – regijskega odbora je v pristojnosti glavnega odbora sindikata.
 1. Spremembe in dopolnitve teh pravil se sprejemajo po enakem postopku kot velja za sprejem teh pravil.
 1. Pravila veljajo od dneva sprejema na glavnem odboru sindikata.

Ljubljana, _____________

Predsednik območnega – regijskega odbora SOPS:

___________________________________________


by Bliss Drive Review